ارائه مقاله دانشجوی مهندسی مکانیک در ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران

دانشجویان عزیز

جناب آقای رضا شهرکی شهدآبادی و پوریا لطفی  دانشجویان ورودی 94 مهندسی مکانیک

موفقیت شما را در انتخاب مقاله وارائه سخنرانی در ششمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  با عنوان " مقایسه فنی و اقتصادی استفاده از سیستم گرمایش خورشیدی و فسیلی جهت گرمایش آب تغذیه موردنیاز یک گلخانه "  را به شما و خانواده محترم و اساتید گرانقدرتان تبریک و تهنیت می گوییم.

با آرزوی موفقیت های روز افزون شما

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه