اولین جشنواره ملی دانشجویی کاریکلماتور در حوزه کتاب، مطالعه و خواندن

سایت جشنواره:

http://yon.ir/fJU4H

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه