نشست اهالی موسیقی دانشگاه

یکشنبه شب مورخ 1398/08/19، نشست اهالی موسیقی دانشگاه بزرگمهر قائنات با حضور دانشجویان و تنی چند از اساتید موسیقی شهرستان در محل ساختمان اداری- آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه