اطلاعات تماس واحد پژوهشی

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

31006200

مدیریت پژوهشی و فناوری  جناب آقای مهندس سید مجتبی بنائی

31006600

کارشناس پژوهشی سرکار خانم مهندس فاطمه سادات کریمی 31006202
فکس واحد  31006006
پست الکترونیکی واحد پژوهشی research@buqaen.ac.ir
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه