مسابقه اینترنتی پیشگیری و کنترل کرونا

مسابقه اینترنتی پیشگیری و کنترل کرونا

www.bums.ac.ir

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه