تقویم آموزشی

تقویم آموزشی ترم تابستان 1400 - 1399

برای دانلود تقویم آموزشی ترم تابستان 1400 - 1399 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400 - 1399

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400 - 1399 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقویم آموزشی نیمسال اول 1400 - 1399

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 1400 - 1399 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقویم آموزشی اصلاحی نیمسال دوم 99 - 1398

برای دانلود تقویم آموزشی اصلاحی نیمسال دوم 99 - 1398 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99 - 1398

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم 99 - 1398 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 99 - 1398

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 99 - 1398 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98 - 1397

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم 98 - 1397 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

تقویم آموزشی شماره 1

تقویم آموزشی شماره 2

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 98 - 1397

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 98 - 1397 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

تقویم آموزشی شماره 1

تقویم آموزشی شماره 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تقویم آموزشی ترم تابستان 1397

 

باتوجه به برگزاری ترم تابستان 1397 در دانشگاه بزرگمهر قاینات ، می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود تقویم آموزشی اینجا را کلیک کنید.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه