تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول 1400 - 1399

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 1400 - 1399 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقویم آموزشی اصلاحی نیمسال دوم 99 - 1398

برای دانلود تقویم آموزشی اصلاحی نیمسال دوم 99 - 1398 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99 - 1398

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم 99 - 1398 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 99 - 1398

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 99 - 1398 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 98 - 1397

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال دوم 98 - 1397 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

تقویم آموزشی شماره 1

تقویم آموزشی شماره 2

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 98 - 1397

برای دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 98 - 1397 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

تقویم آموزشی شماره 1