دایر بودن کتابخانه در ایام تابستان

کتابخانه دانشگاه در ایام تابستان دایر خواهد بود.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه