ارزشیابی الکترونیکی سامانه آموزش مجازی

ارزشیابی الکترونیکی سامانه آموزش مجازی

 

به استحضار دانشجویانی که در بازه ارزشیابی دانشگاه موفق به پر کردن فرم ارزیابی سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه نشده اند و یا هنگام تکمیل دچار مشکل شده اند می رساند سامانه ارزیابی در قسمت تکمیل فرم ارزیابی سامانه آموزش الکترونیکی، تا پایان امتحانات فعال می باشد و دانشجویانی که این فرم را تکمیل ننموده اند می توانند با مراجعه با سامانه پویا نسبت به پر کردن آن اقدام نمایند. لازم به یادآوری می باشد عدم پر کردن این فرم منجر به بسته شدن سامانه دانشجو در قسمت مشاهده نمرات می گردد.


با تشکر اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه