فراخوان چالش کرونا

فراخوان چالش کرونا

اطلاعات بیشتر:

WWW.CANDOPORTAL.COM

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه