مقاله تحلیل پایداری گردشگری در روستای اورامان تخت شهرستان سروآباد

  

 مقاله جناب آقای دکتر احمدی عضو هیات علمی گروه جغرافیا تحت عنوان "  تحلیل پایداری گردشگری در روستای اورامان تخت شهرستان سروآباد

  درمجله علمی پژوهشی افتصاد فضا و توسعه روستایی، دانشگاه خوارزمی تهران به چاپ رسید

:

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه