کارشناسان حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

سرپرست حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

هیات علمی میثم کهن ترابی
صفحه شخصی  
گروه فقه وحقوق معاونت دانشجویی فرهنگی
  تلفن مستقیم: 31006313-056

 

مدیریت دانشجویی

کارشناسی ارشد سید بهنام حسینی
صفحه شخصی

s.behnam_hosseini@buqaen.ac.ir

 

گروه مشاوره مدیر دانشجویی
  تلفن مستقیم: 31006310-056

 

مدیریت فرهنگی اجتماعی

تلفن مستقیم: 31006802
کارشناسی سید محمدعلی یعقوبی
صفحه شخصی seyedali.quen@gmail.com
  مدیر فرهنگی اجتماعی
  تلفن مستقیم: 31006320-056

 

کارشناس اداره تغذیه

 
کارشناسی محسن سنگی
صفحه شخصی esf_cyber@yahoo.com
مدیریت دانشجویی کارشناس اداره تغذیه
  تلفن مستقیم: 31006312-056

 

کارشناس امور فرهنگی

کارشناسی ارشد سید حسن مظلوم زاده
صفحه شخصی s.hassan.mazloomzadeh@gmail.com
مدیریت فرهنگی کارشناس امور فرهنگی
  تلفن مستقیم: 31006321-056

 

کارشناس خدمات دانشجویی

کارشناسی ارشد سارا سالاری
 

 

صفحه شخصی salari@buqaen.ac.ir
مدیریت دانشجویی کارشناس امور دانشجویی
  تلفن مستقیم: 31006313-056

 

 

فکس حوزه

 
3100600۳  شماره فکس

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه