فرم های آموزشی

مشخصات فرم لینک دانلود
فرم نمره تکدرس (معرفی به استاد) درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم انصراف از تحصیل دانلود
فرم مرخصی تحصیلی دانلود
فرم تصفیه حساب دانشجویان (فرم پشت و رو کپی گردد) درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم حذف تکدرس دانلود
فرم معادلسازی دروس دانلود
فرم درخواست تغییر رشته داخل دانشگاه دانلود
فرم درخواست میهمانی درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم حذف پزشکی دانلود
فرم درخواست بررسی پرونده پزشکی دانشجو دانلود
فرم بازدید علمی دانلود
فرم درخواست دانشجو جهت طرح در شورای آموزشی درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم درخواست انتقالی (توام با تغییر رشته) دانلود
فرم انتخاب واحد ويژه درخواست در سیستم پویا (سامانه فرم)
فرم درخواست تغيير مشخصات شناسايی دانشجو دانلود

 

فرم های دانش آموختگان

1

فرم استشهاد محلی

دانلود

2

فرم درخواست ارسال پستی

دانلود

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه