فرم های آموزشی

مشخصات فرم لینک دانلود
فرم نمره تکدرس (معرفی به استاد) دانلود
فرم انصراف از تحصیل دانلود
فرم مرخصی تحصیلی دانلود
فرم تصفیه حساب دانشجویان (فرم پشت و رو کپی گردد) دانلود
فرم حذف تکدرس دانلود
فرم معادلسازی دروس دانلود
فرم درخواست تغییر رشته داخل دانشگاه دانلود
فرم درخواست میهمانی به صورت تکدرس دانلود
فرم درخواست میهمانی دانلود
فرم حذف پزشکی دانلود
فرم درخواست بررسی پرونده پزشکی دانشجو دانلود
فرم بازدید علمی دانلود
فرم درخواست دانشجو جهت طرح در شورای آموزشی دانلود
فرم درخواست انتقالی (توام با تغییر رشته) دانلود
فرم انتخاب واحد ويژه دانلود
فرم درخواست تغيير مشخصات شناسايی دانشجو دانلود

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه