27 آبان آخرین فرصت ثبت نام در طرح پاییز ورزشی


به دنبال اجرای طرح پائیز ورزرشی با ارائه تسهیلات و تخفیفات ریالی ویژه دانشجویان جهت استفاده از فضا، تجهیزات و خدمات ورزشی (yon.ir/72TZA) در تمامی رشته های ورزشی تحت پوشش طرح - به جز رشته های شنا پسران و فوتسال - در آبان ماه 97، بدینوسیله از تمامی دانشجویان علاقه مند به شرکت در طرح تقاضا می شود به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه طرح در آذر ماه 97، با مراجعه حضوری به کارشناس محترم تربیت بدنی دانشگاه حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 97/08/27 نسبت به ثبت نام و یا تمدید حضور در طرح اقدام نمایند.
بدیهی است هزینه های پرداخت شده قبلی ویژه ماه جاری بوده و بهره مندی از تسهیلات طرح در آذرماه منوط به ثبت نام مجدد و پرداخت هزینه مربوط خواهد بود. مهلت ذکر شده قابل تمدید نبوده و به درخواست های واصله بعد از تاریخ مذکور پاسخ داده نخواهد شد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه