چاپ مقاله دکتر احمدی عضوهیات علمی گروه جغرافیا

مقاله پتانسیل هاوکاربردهای دانش ژئومورفولوژی، نگاهی به  علل عملکرد وجایگاه ضعیف آن درایران 

مشخصات مقاله

نام نویسنده: عبدالمجید احمدی عضو هیات علمی گروه جغرافیا

نام مجله: مجله ژئومورفولوزی کاربردی ایران، دانشگاه حکیم سبزواری

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه