ثبت نام اردوی راهیان نور

ثبت نام اردوی راهیان نور

 

مهلت ثبت نام خواهران : ساعت 10 صبح   چهارشنبه 8 اسفند ماه97 
جلسه توجیهی خواهران: چهارشنبه 8 اسفندماه - ساعت 20 - نمازخانه خوابگاه قائم آل محمد(ص) 
زمان اعزام خواهران: جمعه 10  اسفندماه 97

 

مهلت ثبت نام برادران: ساعت 10 صبح   چهارشنبه 15 اسفندماه97
اعزام برادران: شنبه 18 اسفندماه 97

مکان ثبت نام: طبقه همکف ساختمان دانشگاه-سنگر ثبت نام راهیان نور 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه