لینک سریع منابع اطلاعاتی

لینک پایگاه های اطلاعاتی داخل و خارج کشور جهت دسترسی سریع تر دانشجویان و اساتید در ذیل قرار گرفت .

پایگاه های اطلاعاتی غیرفارسی

SpringerImages

Scopus

ISIWebofScience

ScienceDirect

ProQuest

ISI ESI

UpToDate

JCR

Cochrane Library

Clinical Key

Embase

Civilica

EndNote

Wiley

پایگاه های اطلاعاتی فارسی

بانک اطلاعات نشریات کشور

پژوهشگاه علوم و فناوری ایران

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه