چاپ کتاب دکتر احمدی عضوهیات علمی گروه جغرافیا

انتشار کتاب مبانی و مفاهیم ژئوموروفولوژی پزشکی

مشخصات کتاب

نویسنده: عبدالمجید احمدی عضو هیات علمی گروه جغرافیا

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه