بازدید از کارخانه سیمان قاین

ظهر چهارشنبه 24/07/1398، به همت انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات، برنامه بازدید جمعی از دانشجویان مهندسی مکانیک از کارخانه سیمان قاین، برگزار گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه