تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1399

تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 1400 - 1399

برای دانلود تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 1400 - 1399 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه