فعال شدن حساب کاربری دانشجویان جدید در سامانه آموزش الکترونیک

حساب های کاربری برای تمام دانشجویان ورودی جدید در سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه ایجاد شده و دانشجویان عزیز با شماره دانشجویی و کد ملی (بدون صفر اول) می توانند از خدمات این سامانه و دروسی که اساتید برای آنها در نظر گرفته اند استفاده کنند.

لینک سامانه آموزش الکترونیک : http://elearn.buqaen.ac.ir

راهنمای سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه