محفل هفتگی کانون شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات

شنبه شب مورخ 1398/08/11، محفل هفتگی کانون شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات به منظور خواندن و نقد اشعار دانشجویان، با حضور جمعی از دانشجویان ادب دوست دانشکده پرستاری قاین، دکتر کهن ترابی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بزرگمهر قائنات و اساتید گرامی آقایان شوشتری و اسداللهی، در محل کلاس 212 ساختمان اداری-آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه