جُنگ موزیکال قاین شو( باتخفیف ویژه دانشجویان)

جنگ کمدی موزیکال

 

قاین شو
زمان: 11 تا 13 اردیبهشت1398   ساعت 17
مکان: مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد
هزینه بلیت آزاد: ده هزار تومان 
برای دریافت بلیت با تخفیف50 درصدی ویژه دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات در ساعات اداری روز چهارشنبه 1398/02/11 با به همراه داشتن کارت دانشجویی به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایید. 

در صورت شرکت 15 نفر از دانشجویان دختر سرویس ایاب و ذهاب ویژه آنان نیز فراهم خواهد شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه