کتب در دست ترجمه

 لیست کتب در دست ترجمه اساتید دانشگاه های مختلف کشور

 

 

فایل زیر شامل لیست کتب در دست ترجمه اساتید دانشگاه های مختلف کشور تا تاریخ 17 مرداد 96 می باشد.

دانلود

فایل زیر شامل لیست کتب در دست ترجمه اساتید دانشگاه های مختلف کشور تا پایان آذرماه 96 می باشد.

دانلود

فایل زیر شامل لیست کتب در دست ترجمه اساتید دانشگاه های مختلف کشور تا پایان بهمن ماه 97 می باشد.

دانلود

فایل زیر شامل کتب در دست ترجمه اساتید دانشگاه های مختلف تا پایان نیمه دی ماه 1398 می باشد.

دانلود

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه