معرفی نماینده آئین دانش آموختگی دانشجویان دانشکده علوم انسانی

معرفی نماینده آئین دانش آموختگی دانشجویان دانشکده علوم انسانی

ویژه ورودی 95 کارشناسی پیوسته

از آنجا كه برگزاري آئين دانش آموختگي دانشجويان دانشكده علوم انسانی دانشگاه بزرگمهر قائنات (ورودي95 كارشناسي پيوسته) در پايان نيمسال تحصيلي جاري، منوط به وصول درخواست برگزاري و پرداخت وجه مصوب از سوي حداقل دوسوم جمعيت هريك از گروه هاي متقاضي می باشد لذا دانشجویان متقاضی برگزاری آیین دانش آموختگی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بزرگمهر قائنات می باید حداکثر تا ساعت 14روز چهارشنبه 29/08/1398 نسبت به معرفی نماینده رشته خود، تکمیل فرم ثبت نام و پرداخت وجه ثبت نام(علی الحساب) به مبلغ 25 هزار تومان برای هر دانش آموخته اقدام نمایند.

بدیهی است عدم ارائه لیست نهایی به همراه هزینه علی الحساب ثبت نام تا موعد مذکور، به منزله انصراف از برگزاری آیین دانش آموختگی برای آن گروه خواهد بود.

لازم به ذکر است در جلسه ای با حضور نمایندگان معرفی شده، نحوه و جزئیات برگزاری آیین دانش آموختگی مشخص خواهد گردید و نظر نمایندگان به منزله نظر کل دانشجویان ثبت نام کننده خواهد بود.

شرایط دانش آموختگی:

صرفاً دانشجویانی مجاز به ثبت نام در آیین دانش آموختگی خواهند بود که مشمول تعریف فارغ التحصیلی به شرح ذکر شده در ذیل باشند. بدیهی است در غیراینصورت نه تنها امکان استرداد وجه ثبت نام وجود نخواهد داشت، بلکه دانشگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص صدور کارت ورود به مراسم نداشته و تمامی عواقب موضوع متوجه خود شخص خواهد بود.

دانشجویان فارغ التحصیل: به دانشجویان یک ورودی مشخص در هر گروه آموزشی اطلاق می شود که بر اساس سیلابس دروس مصوب گروه، مشغول به تحصیل در آخرین ترم تحصیلی (ترم 7 ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته رشته های علوم انسانی) می باشند.

تبصره: دانشجوياني كه به تشخيص مدير گروه در بازه يك نيمسال آتی فارغ التحصيل شوند نيز به عنوان فارغ التحصيل شناخته شده و حق شركت در آئين مدنظر را خواهند داشت.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه