مبانی و مفاهیم ژئومورفولوژی پزشکی

مبانی و مفاهیم 

 ژئومورفولوژی پـزشکی

بانگاهی به اشتغال و کارآفرینی

بخشی از تحصیلکرده های جغرافیا

مولفین:

دکتر عبدالمجید احمدی

(عضو هیئت علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات)

اسماعیل کاکاوند

برای خرید این کتاب اینجا را کلیک کنید

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه