مقاله بررسی اثرات گردشگری بر توسعه پایدار

مقاله  جناب آقای دکتر مودودی عضو هیات علمی گروه جغرافیا تحت عنوان "بررسی اثرات گردشگری بر توسعه پایدار" در مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی به چاپ رسید

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه