فراخوان ثبت نام در انجمن دانشجویی خیریه رو به آسمان

فراخوان ثبت نام در انجمن دانشجویی خیریه رو به آسمان

زمان ثبت نام: 26 فروردین لغایت4 اردیبهشت 1398

مکان ثبت نام: میز ثبت نام واقع در طبقه همکف ساختمان- اداری آموزشی دانشگاه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه