مسابقه کتابخوانی یاران انقلاب

مسابقه کتابخوانی یاران انقلاب

بر اساس کتاب جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی

ویژه دانشجویان و دانشگاهیان سراسر کشور

سایت مسابقه: www.but.yarketab.com

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه