چاپ مقاله اقای حسنی عضوهیات علمی گروه حسابداری

چاپ  مقاله  بررسی توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی

مشخصات مقاله:

نویسنده

مسعود حسنی عضو هیات علمی گروه حسابداری

مشخصات مجله

مجله دانش حسابداری، دوره هشتم شماره 1

سال انتشار

بهار1396

لینک دانلود مقاله

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه