مدیرپژوهشی و فناوری و سرپرست گروه کار آفرینی،نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر شکیب سرپرست دانشگاه بزرگمهر قائنات، دکتر مهدی بقراطی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک به مدت دو سال به سمت مدیرپژوهشی و فناوری دانشگاه و دکتر عبدالمجید احمدی عضو هیات علمی گروه جفرافیا، به مدت دو سال به سمت سرپرست گروه کار آفرینی،نوآوری و ارتباط با صنعت  دانشگاه منصوب شدند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه