نوبت اختصاصی مجموعه آبی فرهنگ

در آستانه روز دانشجو

ویژه دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات

نوبت اختصاصی مجموعه آبی فرهنگ

(استخر شنا، سونا و جکوزی)

جمعه 1398/09/15

ساعت 12-13:30 خواهران      ساعت 14-15:30 برادران

برای دریافت بلیت رایگان حداکثر تا روز سه شنبه 1398/09/12 به کارشناس تربیت بدنی مراجعه نمایید.

جهت استفاده از مجموعه آبی به همراه داشتن مایو، بلیت و کارت دانشجویی الزامی است.

از هرگونه شوخی نابجا در مجموعه آبی پرهیز شود.

 ثبت نام در برنامه به منزله پذیرفتن تمامی شرایط می باشد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه