ارزیابی رضایتمندی شهروندان از پروژه¬های مسکن مهر (مطالعه موردی مجتمع هزار واحدی شهر قاین)

  • نویسندگان: احمد اسدی,
  • کلمات کلیدی: ارزیابی، مسکن مهر، رضایتمندی، شهر قاین.

در ایران سیاستی که طی یک دهه¬ی گذشته در جهت حمایت و تامین مسکن اقشار آسیب¬پذیر جامعه در نظر گرفته شده، برنامه-ی احداث پروژه¬های مسکن مهر بوده که از همان اوایل دولت نهم، با در نظر گرفتن دهک¬های پایین درآمدی ساخت این پروژه¬ها آغاز شد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی پروژه¬های مسکن مهر در مجتع هزار واحدی شهر قاین است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده¬ها از دو روش پیمایشی و کتابخانه¬ای استفاده شده است. نمونه آماری شامل 277 واحد مسکونی است که از جامعه آماری انتخاب شده است. و از طریق پرسشنامه میزان رضایتمندی ساکنان این واحدها مورد ارزیابی واقع شده است. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که پروژه مسکن مهر در شهر قاین دارای مشکلاتی از قبیل عدم دسترسی مناسب به خدمات، ضعف فرهنگ آپارتمان¬نشینی، کمبود فضای سبز، عدم دسترسی مناسب به حمل و نقل همگانی، رضایت پایین ساکنان از امنیت و طراحی واحدهای مسکونی می¬باشند.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه