ارزیابی عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار دی¬اکسید کربن در ایران با تأکید بر نقش شهرنشینی؛ روش تحلیل تجزیه

  • نویسندگان: ملیحه آشنا
  • کلمات کلیدی: آلودگی هوا، انرژی، دی‌اکسید کربن، شهرنشینی، ایران.

استفاده گسترده از سوخت¬های فسیلی در بخش¬های مختلف حمل‌ونقل، صنعت، مصرف خانگی، نیروگاه‌ها و... با انتشار آلاینده¬های متعدد در اتمسفر ، بروز تبعات مختلفی را برای محیط زیست و سلامتی انسان در پی داشته است. در به وجود آمدن چنین شرایطی عوامل مختلفی از جمله صنعتی شدن جوامع، رشد اقتصادی، رشد جمعیت ، رشد شهرنشینی، تغییر سبک زندگی و ... نقش دارند. شناخت عوامل مهم تاثیرگذار و تعیین سهم هرکدام می¬تواند در مواجهه بهتر با این معضل زیست‌محیطی کمک کند. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار دی-اکسید کربن با تأکید بر دو عامل مهم تغییرات جمعیتی و شهرنشینی در ایران است. این تحقیق از نظر ماهیت روش، جزو تحقیقات کمی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها، جزو تحقیقات کتابخانه¬ای محسوب می¬شود. داده¬های مورداستفاده در این تحقیق، آمار مربوط به میزان دی‌اکسید کربن هوا، مصرف انرژی، تعداد جمعیت و نرخ شهرنشینی بین سال‌های 1376 تا 1395 در کشور می¬باشد که از گزارش¬های مرکز آمار ایران استخراج شده است. برای تحلیل داده¬ها از مدل محاسباتی تحلیل تجزیه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می¬دهد هم جمعیت و هم شهرنشینی بر افزایش مصرف انرژی و انتشار دی‌اکسید کربن هوا نقش مهم داشته است.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه