ارزیابی مؤلفه‌های زیست پذیری اجتماعی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری آن؛ موردمطالعه: شهر قائن

  • نویسندگان: سعید حسین آبادی, محمد یاپنگ غراوی
  • کلمات کلیدی: زیست پذیری شهری، زیست پذیری اجتماعی شهری، مدل ساختاری تفسیری، شهرقائن.

هدف اصلی این پژوهش سنجش وضعیت زیست پذیری اجتماعی در شهر قائن و مدل¬سازی ساختاری تفسیری مؤلفه‌های زیست پذیری اجتماعی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق، ساکنان شهر قائن است و نمونه موردبررسی 360 نفر می‌باشد. همچنین برای بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر زیست پذیری به متخصصان دانشگاهی و خبرگان حوزه پژوهش در شهر قائن مراجعه شد. شیوه نمونه‌گیری شهروندان تصادفی ساده و نمونه¬گیری متخصصان به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انجام شد برای سنجش وضعیت شاخصه¬های زیست پذیری اجتماعی از روش تی تک نمونه¬ای استفاده شد. همچنین با استفاده از روش تحلیلی نوین مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) روابط بین مؤلفه‌ها تعیین و به‌صورت یکپارچه تحلیل شد. درنهایت با استفاده از تحلیل MICMAC، مؤلفه‌ها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر مؤلفه‌ها، تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شاخصه¬های امنیت و تعلق مکانی در سطحی بالاتر از حد متوسط، شاخص آگاهی و آموزش در حد متوسط و شاخصه‌¬های تعاملات اجتماعی، اعتماد، همبستگی و مشارکت در سطح پایینی قرار دارد. در مجموع نیز سطح زیست پذیری اجتماعی در این شهر در حد متوسط ارزیابی می¬شود. همچنین نتایج حاصل از مدل ساختاری تفسیری زیست پذیری اجتماعی شهر نشان داد که مدل بدست آمده دربرگیرنده چهار سطح است. در بین این مؤلفه‌ها، حس تعلق مکانی و همبستگی اجتماعی اساسی¬ترین مؤلفه‌های مؤثر بر زیست پذیری اجتماعی شهری است که باید در سطح اول بر آن¬ها تأکید شود به‌عبارتی‌دیگر هرگونه اقدام برای ایجاد زیست پذیری اجتماعی، مستلزم زمینه‌سازی برای ارتقای این مؤلفه‌ها است.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه