اعتبارسنجی روایات فریقین پیرامون مصادیق آیه 101 سوره انبیاء

  • نویسندگان: میثم کهن ترابی
  • کلمات کلیدی: آیه 101 سوره انبیاء، مصداق شناسی، علی(ع)، خلیفه سوم، نعمان بن بشیر، منابع فریقین.

بررسی اعتبار احادیثی که در مقام بیان مصادیق آیات قرآن هستند وگاه دستخوش تغییرات و یا تحریفاتی می‏شوند، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. در بیان مصداق آیه 101 سوره انبیاء که در آن از کسانی سخن گفته شده که بدیشان وعده نیکویی داده شده و از آتش دور نگاه داشته خواهند شد، در منابع فریقین روایاتی نقل شده است. منابع اهل سنت روایتی را نقل کرده اند که علی(ع) از خلیفه سوم و یا افرادی دیگر که تعدادشان در برخی منابع مساوی با عشره مبشره است، نام برده است. منابع شیعه به نقل احادیثی از پیامبر اکرم(ص) پرداخته اند که بر اساس آن ایشان علی(ع) و شیعیانش را مصداق این آیه معرفی فرموده‏اند. روایات اهل سنت از منظر سندی دچار ضعف شدیدی هستند و از منظر متنی نیز با روایات معتبر و تاریخ قطعی معارضت دارند. سند روایات منقول در منابع شیعه از اعتبار قابل قبولی برخوردارند و محتوای آن با روایات معتبر دیگری که در منابع فریقین آمده تأیید می شود. پژوهش حاضر به هدف کمک به تبیین صحیح مصادیق آیه، پس از احصاء روایات فوق از منابع کتابخانه‏ای و با ابزار نقد سندی و تحلیل انتقادیِ متن روایات منقول در منابع فریقین، به انجام رسیده است

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه