بررسی ظرفیت توسعه اقتصادی مناطق نفت خیز با استفاده از جدول داده-ستانده منطقه ای

  • نویسندگان: ملیحه آشنا
  • کلمات کلیدی: توسعه اقتصادی، داده- ستانده منطقه¬ای، بخش پیشرو، پیوند بین بخشی

تمرکز بر توسعه اقتصادی مناطق نفت خیز، به دلیل پتانسیل های موجود در این مناطق همزمان با توسعه ظرفیت تولید نفت و در نتیجه افزایش صادرات دارای اهمیت است. شناخت بخش¬های مهم اقتصادی در مناطق نفت خیز خوزستان و تعیین اولویت¬ها در سرمایه¬گذاری، اهداف توسعه اقتصادی منطقه را بهتر پیش می¬برد. بنابراین، در این مطالعه با استفاده از اطلاعات جدول داده - ستانده منطقه، فعالیت های دارای اولویت مشخص شده و راهکارهای توسعه اقتصادی مشخص می¬گردد. بر اساس نتایج بدست آمده دو بخش کشاورزی و صنعت بخش های اقتصادی پیشرو هستند که بیشترین پیوند پسین و پیشین را با سایر بخش¬ها دارند. در بلندمدت که امکان سرمایه گذاری وجود دارد و با توجه به سرمایه بر بودن بخش صنعت، و نیز پیشرو بودن این بخش، می تواند به عنوان بخش مهم در توسعه اقتصادی منطقه مدنظر قرار گیرد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه