تبیین نقش بوم¬گردی در توسعه جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای افین)

  • نویسندگان: مهدی مودودی ارخودی, سجاد فردوسی
  • کلمات کلیدی: بوم¬گردی، روستا، توسعه، پایداری

در سال‌های اخیر، بوم¬گردی به‌عنوان یکی از گونه‌های گردشگری توانسته است نقش قابل‌توجهی در توسعه جوامع روستایی داشته باشد. بر این اساس، این پژوهش باهدف تبیین نقش بوم گردی در توسعه روستای افین نگاشته شد. در این زمینه، تأثیرگذاری بوم گردی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و کالبدی روستا مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد کلی پژوهش، از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. به‌منظور توزیع پرسشنامه، نمونه‌ای به تعداد 252 نفر مورد بررسی قرار گرفت. جهت توزیع پرسشنامه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. تحلیل داده‌ها، با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماری استنباطی انجام شده است. به‌طورکلی نتایج نشان می‌دهد که بوم گردی موجب توسعه اقتصادی، اجتماعی، و کالبدی روستای افین شده است. در این راستا، توجه به امر بوم گردی و متقابلاً جذب گردشگران به منطقه، سبب کسب منافع اقتصادی و درنتیجه کاهش فقر شده است که نمود آن را در توسعه بخش صنایع‌دستی و همچنین اقامتگاه‌های بوم¬گردی می‌توان دید؛ این امر همچنین موجب ترغیب ساکنان به سرمایه‌گذاری در حوزه بوم گردی شده است. همچنین توسعه بوم گردی در منطقه، زمینه تقویت حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم نموده است؛ به‌نحوی‌که شاهد افزایش حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، تقویت هویت فرهنگی، کاهش تمایل به مهاجرت از روستا، تقویت زمینه‌های مشارکت و همکاری در امور مختلف، و کسب‌وکارهای خانوادگی شده است. در این میان، توسعه بوم گردی موجبات توسعه کالبدی روستا را نیز فراهم نموده است که از آن جمله حمایت ساکنین در حفاظت از محیط‌زیست و آثار تاریخی منطقه، زیباسازی ساختمان‌ها و فضاهای عمومی روستا قابل ذکر است.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه