تبیین کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر قاین)

  • نویسندگان: مهدی مودودی ارخودی, زهرا محمدی
  • کلمات کلیدی: مسکن، کیفیت زندگی، رضایت¬مندی.مسکن، کیفیت زندگی، رضایت¬مندی.

مسکن به‌عنوان نیاز اولیه بشر و تأمین‌کننده حس رضایتمندی او، نقشی اساسی در بهبود کیفیت زندگی بازی می‌کند.از¬این¬رو، هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر شهر قاین است. در این تحقیق، کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر شهر قاین در ارتباط با عوامل اقتصادی، امنیت، اوقات فراغت، رضایت¬از¬مسکن، سلامت¬و¬آسایش، محیطی، مدیریتی، و مشارکت بررسی شده است. رویکرد کلی پژوهش، از نوع پژوهش های کمی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. به‌منظور توزیع پرسشنامه، نمونه‌ای به تعداد 250 نفر مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شده است. به‌¬طور کلی نتایج نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، امنیت، اوقات فراغت، رضایت¬از¬مسکن، سلامت¬و¬آسایش، محیطی، مدیریتی، و مشارکت بر کیفیت زندگی ساکنان مسکن مهر شهر قاین، تأثیر مثبت و معناداری دارد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه