تحلیل رابطه بین قابلیت پیاده¬روی و پایداری اجتماعی، مورد مطالعه: شهر سبزوار

  • نویسندگان: سعید حسین آبادی, دکتر محمدرضا پورمحمدی, دکتر میرستار صدر موسوی
  • کلمات کلیدی: توسعه پایدار ،پایداری اجتماعی، قابلیت پیاده¬¬روی، شهر سبزوار.

امروزه یکی از دغدغه¬های برنامه¬ریزان شهری، رسیدن به پایداری شهری و از آن جمله پایداری اجتماعی است.از نظر نوشهرگرایان، یکی از مهمترین عوامل کالبدی- فضایی مؤثر بر پایداری اجتماعی، قابلیت پیاده¬روی می‌باشد که بیانگر پتانسیل¬ محیط مصنوع در تسهیل پیاده¬روی است .از نظر پیروان این رویکرد شهرسازی، قابلیت پیاده¬روی می‌تواند به ایجاد جامعه¬ای سالم و پایدار کمک کند. با توجه به اهمیت بحث، در این نوشتار، تلاش شده که با انجام یک پژوهش پیمایشی، رابطه بین قابلیت پیاده¬روی و مؤلفه‌های پایداری اجتماعی در شهر سبزوار مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. حجم نمونه 400 نفر تعیین شده و سهم هر محله از حجم نمونه به‌تناسب سهم جمعیتی آن در کل شهر محاسبه‌شده است.روش نمونه-گیری نیز تصادفی ساده و روش تحلیل، آزمون همبستگی پیرسون است . نتایج تحقیق نشان¬دهنده رابطه مثبت قابلیت¬ پیاده¬روی با متغیرهای تعلق مکانی، رضایت سکونتی و عدالت در دسترسی به خدمات است؛ اما این متغیر با دو بعد دیگر پایداری اجتماعی یعنی احساس امنیت و سرمایه اجتماعی رابطه معنادار ندارد. در مجموع، یافته های پژوهش، رابطه معنادار بین قابلیت پیاده روی و پایداری اجتماعی را تایید می کند. بنابراین می توان گفت، افزایش قابلیت پیاده¬¬روی محلات شهری می تواند به پایداری اجتماعی کمک کند.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه