تدوین الگوی توسعه‌ی گردشگری سلامت با رویکرد آینده‌پژوهی در کلان‌شهر تبریز

  • نویسندگان: احمد اسدی, شاهرخ زادولی
  • کلمات کلیدی: گردشگری، گردشگری سلامت، کلان‌شهر تبریز، آینده‌پژوهی

امروزه گردشگری به‌عنوان یکی از پویاترین صنعت‌های دنیا، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. از این‌رو برنامه‌ریزی استراتژیک در راستای شکل‌گیری و توسعه‌ی گردشگری در انواع مختلف آن، به‌عنوان یک راهبرد اساسی در طرح‌های آمایش سرزمین بسیاری از کشورها مطرح گردیده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر تدوین الگوی توسعه‌ی گردشگری سلامت در کلان‌شهر تبریز با رویکرد آینده‌پژوهی می‌باشد. روش تحقیق در مطالعه‌ی حاضر، آمیخته و ترکیبی از رویکردهای کمی-کیفی با ماهیت آینده‌پژوهی بوده که در راستای گردآوری اطلاعات از تکنیک دلفی نخبگان و مدیران شهری (20 نفر متخصص حوزه‌ی گردشگری) و به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع در نرم‌افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آینده‌ی توسعه‌ی گردشگری سلامت در کلان‌شهر تبریز به شدت تحت تأثیر خصوصی‌سازی خدمات گردشگری سلامت؛ ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین دستگاه‌های ذیربط در امور گردشگری سلامت؛ و ارزیابی مستمر وضعیت موجود درمانی (پتانسیل‌ها، امکانات و کاستی‌ها) قرار خواهد گرفت. همچنین نتایج ارزیابی پایداری/ناپایداری سیستم و پیشران‌های تأثیرگذار بر توسعه‌ی گردشگری سلامت در کلان‌شهر تبریز حاکی از آن است که سیستم و پیشران‌ها ثابت و پایدار بوده و در اکثر معیارها نیاز به ارتقاء، و در برخی معیارها نیاز به تغییر رویه و برنامه‌ریزی استراتژیک در ابعاد مختلف اجتماعی، ظرفیت‌سازی نهادی–مدیریتی، تدوین قوانین منسجم و خصوصی‌سازی خدمات گردشگری سلامت با حمایت و نظارت ارگان‌های دولتی در راستای دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری سلامت احساس می‌گردد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه