ماهیت بغی و محاربه؛ از ترادف تا تفاوت درنگی در اندیشه فقهی مذاهب اسلامی

  • نویسندگان: علی محمدیان
  • کلمات کلیدی: بغی، محاربه، کیفر جرایم، تفاوت بغی و محاربه

تبیین دقیق مرز میان جرایم و جنایات مستوجب کیفر امری مطلوب و مقصود شارع مقدس اسلام بوده و در تنظیم قوانین کیفری جامعه اسلامی امری ضروری است. وجوه افتراق و اشتراک دو جرم بغی و محاربه در متون فقه اسلامی و دیدگاههای مختلف فقها در این خصوص باعث پیچیدگی و دشواری تفکیک میان آن دو شده است، از این رو تبیین موضوع هر یک از جرایم مذکور با توجه به احکام و مجازات مختلف آنها، نیازمند تأمل و دقت وافر در ادله است. نویسندگان در مقاله پیش رو به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تأمل هرچه بیشتر در نصوص و تحلیل ادله، در تبیین مرز میان جرایم بغی و محاربه از نگاه فریقین، ضمن برآورد کلی نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه‌های فقیهان و مفسران امامیه و اهل سنت، معتقد شده‌اند که دو جرم بغی و محاربه با وجود مشابهت مفهومی، دو جرم مستقل محسوب می‌شوند و رابطه محارب و باغی عموم خصوص مطلق است؛ چراکه باغی کسی است که بر امام عادل خروج کرده و سلب امنیت از مردم نموده است، اما محارب کسی است که به قصد ایجاد ناامنی بر مسلمان دیگر سلاح بکشد، از این رو احکام و مجازات هر یک نیز متفاوت از دیگری خواهد بود.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه