مدلسازی رابطه بین سرزندگی شهری و حس تعلق مکانی (مطالعه موردی: شهر قائن)

  • نویسندگان: احمد اسدی, مهدی مودودی ارخودی, سعید حسین آبادی
  • کلمات کلیدی: سرزندگی شهری، حس تعلق مکانی، k- نزدیکترین همسایه، الگوریتم جنگل تصادفی، شهر قائن

سرزندگی یکی از معیارهای اصلی شهرهایی است که از کیفیت بالای برنامه‌ریزی و طراحی برخوردارند. محیط‌های شهری سرزنده، زمینه‌ساز تعاملات اجتماعی، خلق و افزایش سرمایه اجتماعی و حس تعلق به مکان می‌گردند. هدف این مطالعه تحلیل رابطه سرزندگی و حس تعلق مکانی در شهر قائن است. این تحقیق جزو تحقیقات پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده ها، پرسشنامه می‌باشد. حجم نمونه آماری 382 نفر از شهروندان شهر قائن می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق شاخص‌های سرزندگی شهری (دسترسی، پویایی اجتماعی، سرزندگی اقتصادی، امنیت شهری، طراحی معابر، مبلمان، روشنایی فضاهای شهری، سیما و منظر شهری و خوانایی) و متغیر وابسته، حس تعلق مکانی می‌باشد. برای تحلیل رابطه متغیرها از مدلهای k- نزدیکترین فاصله و الگوریتم جنگلهای تصادفی استفاده شده است. شاخص سرزندگی از 28 گویه تشکیل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میانگین 17 گویه آن در سطح مناسبی قرار ندارد و 11 گویه آن در سطح قابل قبولی هستند. در کل سرزندگی شهری در شهر قائن پایین است. همچنین میانگین متغیر حس تعلق مکانی در سطح متوسطی قرار دارد. با توجه به خروجی مدل‌ها روش K ـ نزدیک‌ترین همسایه نتایج بهتری از مدل جنگل تصادفی داشته است. عملکرد مدل K-NN گویای آن است که این مدل تاثیر سرزندگی بر تعلق مکانی را با ضریب همبستگی 82/0 و میزان خطای 66/0 و ریسک برآورد 43/0 شبیه‌سازی کرده است. بر اساس مدل ایجاد شده توسط الگوریتم جنگل تصادفی متغیر دسترسی بیشترین و خوانایی کمترین تاثیر را در حس تعلق در شهر قائن را دارند.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه