همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC

  • نویسندگان: حمید لعل خضری, ملیحه آشنا
  • کلمات کلیدی: ااطمینانی سیاست اقتصاد جهانی، مدل همبستگی پویای شرطی، بازار سهام، بازار سکه طال، بازار ارز

در این مطالعه، تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان بازار سهام، طال و ارز در ایران مورد بررسی قرار میگیرد. از این رو، با استفاده از دادههای ماهانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران، قیمت سکه طال و نر ارز برای دوره زمانی فروردین 1381 تا اسفند 1398 ، همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی بوسیله الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (GARCH-DCC (بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنیدار بر نوسانات بازار سهام، سکه طال و ارز دارد. این شاخص به طور کلی اثر مثبت بر نوسان قیمت سکه طال دارد )به جز دوره 1383- 1386 ،)و بر نوسان بازار سهام و ارز نیز اثر مثبت و هم اثر منفی دارد. بنابراین، شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی در پیشبینی نوسانات این بازارها مفید است و میتواند پیشبینی نوسانات سهام، طال و ارز را بهبود بخشد.

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه