‏«تفاوت زن و شوهر در حق استمتاع؛ در بوته نقد و تحلیل »‏

  • نویسندگان: علی محمدیان
  • کلمات کلیدی: زن، شوهر، حقوق جنسی، حق استمتاع، فقه امامیه

در باب حقوق جنسی زوجین نظریه غالب در فقه امامیه این است که اگرچه به صرف مطالبه زوج، زوجه ‏مکلف به تمکین است؛ لکن در جانب زوجه امکان مطالبه حق مزبور، جز در فواصل طولانی(هر چهارماه ‏یک بار) وجود نداشته و از این حیث تکلیفی متوجه زوج نمی باشد. وجود تفاوت مزبور جستار حاضر را در ‏پژوهشی مسئله محور و با بهره گرفتن از شیوه توصیفی-تحلیلی به بازخوانی مستندات فقهی کشانده است. ‏نیک پیداست که اتخاذ موضع صحیح در فرض مسئله، افزون بر تصحیح نگاه فقهی و پاسخ به برخی ‏چالش های موجود، در حقوق موضوعه نیز می تواند موجد اثر بوده و در تنقیح و اصلاح پاره ای از مواد قانونی ‏مؤثر افتد. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان خالی از مناقشه نبوده و مستندات ذکر شده ‏ایشان یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارد. نگارنده معتقد است آنچه از بررسی ادله باب استظهار می شود ‏این است که همان گونه که پاسخگویی به مطالبات جنسی شوهر از وظایف زوجه است؛ به همین نحو ‏چنین حقی در جانب زن نیز ثابت بوده و قول به تبعیض در حقوق جنسی فاقد وجاهت شرعی است.‏

پیوند مجله / همایش

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه