دکتر مرتضی کشاورزی

  • سمت: عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی
  • رشته: فقه و حقوق
  • مرتبه: استادیار

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی . دانشگاه تهران 1384

کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی . دانشگاه تهران 1389

دکتری تخصصی فقه و حقوق اسلامی . دانشگاه فردوسی مشهد 1396