حسن حیرانی

  • سمت: عضو هیأت علمی مهندسی مکانیک
  • رشته: مهندسی مکانیک
  • مرتبه: استادیار

کارشناسی مهندسی مکانیک-جامدات از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی از دانشگاه بیرجند

دکترای مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد

  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه     ارتعاشات مکانیکی(3.00), کلاس(کلاس درس دویست و یک) شروع فرد                  
یکشنبه     مکانیک شکست مقدماتی(3.00), کلاس(کلاس درس دویست و یک) * شروع زوج           طراحی اجزاء 2(3.00), کلاس(کلاس درس دویست و ده) شروع فرد    
دوشنبه                          
سه شنبه ارتعاشات مکانیکی(3.00), کلاس(کلاس درس دویست و ده) شروع فرد مکانیک شکست مقدماتی(3.00), کلاس(کلاس درس دویست و دو) شروع فرد   طراحی اجزاء 2(3.00), کلاس(کلاس درس دویست و ده) شروع فرد            
چهارشنبه                          
پنجشنبه                          
جمعه