دکتر سعید حسین آبادی

  • سمت: عضو هیات علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  • رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  • مرتبه: استادیار

کارشناسی  جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه حکیم سبزواری

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تربیت مدرس

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز