دکتر ملیحه آشنا

  • سمت: عضو هیات علمی حسابداری
  • رشته: علوم اقتصادی
  • مرتبه: استادیار

کارشناسی: اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد​: علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: اقتصاد نظری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

همکاری با دانشگاه پيام نور خراسان رضوی. مقطع كارشناسي. سال 1390 -1397

همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد: همکار استاد . مقطع کارشناسی ارشد. سال 1390- 1391.

همکاری با موسسه آموزش عالی حکیمان. مقطع کارشناسی ارشد و مقطع کارشناسی سال 1392-1395. 

همکاری با دانشگاه تربت حیدریه: مقطع کارشناسی. سال 1392.

همکاری با موسسه آموزش عالی حکمت رضوی: مقطع کارشناسی​. سال 1395-1396.

دانشگاه بزرگمهر قاینات، مقطع کارشناسی، سال 1396 تا کنون.

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

موضوعات اقتصاد نظری، اقتصاد پولی، اقتصاد منابع و انرژی

کاربرد الگوهای تعادل عمومی و داده ستانده

 1-     كتاب  

Mohammad Reza Lotfalipour and Malihe Ashena (2012). Energy and Economy Links - A Review of Indicators and Methods, In Fossil Fuel and the Environment, Shahriar Khan (Ed.), ISBN: 978-953-51-0277-9, InTech.

2-     مقالات

-         بازدهی به مقیاس و پیشرفت فنی زیربخش­های صنعت ایران: کاربردی از مدل دایورت-فاکس، فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، سال اول، شماره سوم،1393، صص 105-122.

-         بررسي تأثير الحاق به سازمان جهاني تجارت بر صادرات برق ايران، فصلنامه مدلسازي اقتصادي، سال سوم، شماره 9، 1388، صص177-202.

-          بررسي رابطه‎ي انتشار دي‌اكسيدكربن با رشد اقتصادي، انرژي و تجارت در ايران. شماره 94، بهار 90، صص 151- 173.

-         بررسي عوامل مؤثر بر تغيير انتشار دي‌اكسيدكربن در اقتصاد ايران، فصلنامه‌ي مطالعات اقتصاد انرژي، سال هفتم، شماره 24، بهار 1389، صص 123-146.

 -          Ashena, M., Sadeghi, H., Yavari, K. & Najarzadeh, R., Fuel Switching Impacts of the Industry Sector under the Clean Development Mechanism: A General Equilibrium Analysis of Iran, 2016, International Journal of Energy Economics and Policy, 6(3), 1-9.

 -          Najarzadeh, R, Ashena, M and Hassanzadeh Jezdani, A., Economic Growth and Interest Rate Relationship in Islamic Countries, 2012, International Research Journal of Finance and Economics, No. 91, 57-63.

 -          Naji Meidani, A, Zabihi, M, Ashena, M., House prices, Economic Output and Inflation in Iran, 2011, Research in Applied Economics,  Vol. 3, No. 1: E2 ISSN 1948-5433.

 -          Lotfalipour,M, Falahi, M and Ashena, M., Economic growth, CO2 emissions, and fossil fuels consumption in Iran,2010, Energy, 35, 5115-5120.

 -          Ashena, M. and Zabihi, M., Exchange Rate Impacts on Investment of Manufacturing Sectors in Iran, 2013, Business  and  Economic  Research,  Vol.  3,  No.  2

3-     كنفرانس‌ها و همایش ها

-          نقش دولت در تامين منابع مالي احياي بافت‌هاي فرسوده، چهارمين همايش ماليه شهرداري، مشکلات و راهکارها، 1390.  

-          شيوه هاي نوين تامين مالي پروژه هاي شهري در هند، سومين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران، 1389.

-         ابزار نوين افزايش اعتبار مالي در تأمين بودجه پروژه هاي شهري و تجارب جهاني مرتبط، سومين همايش ماليه شهرداري، مشکلات و راهکارها، 1389.

-         Private Consumption and Exchange Rate Relation with application to Iran, The Accounting, Economics and Financial Management Conference, Tehran, 2014

-                     تاثیر شوک­های مخارج دولت بر مصرف خصوصي و نرخ ارز در ایران، اولین کنفرانس اقتصاد ایران، 1393

4-     طرح های تحقيقاتي

-         مطالعه؛ بررسي و ارائه راهكارهاي تامين مالي پروژه‌هاي نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوي(ع)، شهرداري مشهد. 1389، همكار طرح.

-         مطالعات آمایش استان خراسان رضوی، 1389، مجری: گروه پژوهشی برنامه ریزی شهری جهاددانشگاهی مشهد، همكار طرح.

-         بررسي تأثير الحاق به سازمان جهاني تجارت بر صادرات برق ايران، 1388،  کارفرما: شرکت برق منطقه ای مشهد، همكار طرح.

-         مطالعات جامع اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، زیست محیطی منطقه غرب کارون برای دست یابی به توسعه پایدار و متوازن در منطقه، بخش مطالعات اقتصادی، 1395، کارفرما: شرکت ملی نفت ایران، همکار طرح.