دکتر مجتبی شیخی

 • سمت: مدیر امور آموزشی
 • رشته: مهندسی مکانیک
 • مرتبه: استادیار
 • دکتری- رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی 1392-1388
 • کارشناسی ارشد- مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی 1388-1386
 • کارشناسی- مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات 1386-1382
 • دانش آموخته برتر آموزشی و پژوهشی در دوره دکتری از طرف بنیاد ملی نخبگان ایران
 • استاد نمونه آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات در سال 1396
 • همکاری با دانشگاه بزرگمهر قائنات، گروه مهندسی مکانیک، از ترم اول 1392-1393 تاکنون
 • همکاری با دانشگاه بیرجند، گروه مهندسی مکانیک، ترم اول سال تحصیلی 1393-1392
 • همکاری با دانشگاه خیام مشهد، گروه مهندسی مکانیک، ترم دوم سال تحصیلی 1391-1390
 • همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی مکانیک- جامدات، از ترم اول 1390-1389 تا ترم دوم سال تحصیلی1391-1390
 • همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مهندسی مهندسی مکانیک خودرو، از ترم اول 1391-1390 تا ترم دوم سال تحصیلی1391-1390
 • همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، گروه مهندسی مکانیک-تاسیسات، از ترم دوم 1388-1387 تا ترم دوم سال تحصیلی1391-1390
 • همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، گروه مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، از ترم دوم 1388-1387 تا ترم دوم سال تحصیلی1391-1390
 • همکاری با موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی اقبال لاهوری مشهد، گروه مهندسی عمران از ترم دوم 1388-1387 تا ترم تابستان 1388-1389

عناوین دروس تدریس شده

 • استاتیک
 • دینامیک
 • مقاومت مصالح I
 • مقاومت مصالح II
 • مقاومت مصالح III
 • طراحی اجزا I
 • ریاضی مهندسی
 • دینامیک ماشین
 • روش طراحی مهندسی
 • مقدمه ای بر المان محدود
 • مکانیک مواد مرکب
 • رسم گسترش کانال ها
 • محاسبات عددی
 • آز مقاومت مصالح
 • اجزای ماشین و کارگاه

استاد نمونه پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی در سال 1397

رساله های مقاطع مختلف تحصیلی

 • رساله دکتری: بهینه سازی اندازه، شکل و توپولوژی سازه های گسسته به کمک روش های هیورستیک اصلاح یافته
 • رساله کارشناسی ارشد: تعیین موقعیت بهینه ساپورت های سازه¬ها جهت حداقل کردن ممان خمشی در آنها با استفاده از روش های نوین بهینه سازی
 • رساله کارشناسی : طراحی بهینه فلایویل کامپوزیتی با فرض كرنش صفحه¬اي اصلاح يافته با استفاده از روش جهات امكان پذير

 

زمینه های مورد علاقه برای پژوهش

 • به کارگیری روش¬های بهینه سازی هیورستیک در تحلیل مسائل مختلف مهندسی
 • تحلیل و طراحی بهینه سازه ها به لحاظ اندازه، شکل و توپولوژی
 • تحلیل و طراحی بهینه قطعات مکانیکی ساخته شده از کامپوزیت ها و مواد هوشمند و پنل های ساندویچی
 • روش¬های محاسباتی عددی در مسائل مهندسی
 • به کارگیری روش های شبکه عصبی، منطق فازی در تحلیل مسائل مهندسی

 

پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده

 • بررسي روش هاي مختلف مدل كردن نانولوله هاي كربني
 • مدل کردن نانو لوله های کامپوزیتی با استفاده از روش المان محدود
 • مدل كردن نانو لوله هاي كربني چند جداره جهت تحليل كمانشي آنها
 • طراحی و تحلیل سازه های فضایی پوسته¬ای با استفاده از المان های خرپا
 • طراحی موقعیت تکیه¬گاه¬های سازه برای جهت اکسترمم کردن ممان خمشی با استفاده از روش های نوین بهینه سازی
 • كنترل بازوهاي ربات با استفاده از كنترل كننده فازي
 • طراحی بهینه ضربه گیرهای مکانیکی با استفاده از روش های بهینه سازی هیورستیک
 • طراحی بهینه فلایویل کامپوزیتی با استفاده از روش های بهینه سازی هیورستیک
 • بهینه سازی فرایند شکل دهی ورق به کمک شبکه عصبی و روش بهینه سازی تدریجی سرد شدن فلزات
 • بهینه سازی شکل تماس در سازه ها به کمک روش بهینه سازی تکاملی دو طرفه سازه ها
 • تحلیل خمشی یک قطاع دایروی از مواد FGM به کمک روش کانترویچ توسعه یافته
 • طراحی بهینه شکل سازه ها برای رسیدن به حداقل حداکثر ممان خمشی در آنها
 • تعیین پارامترهای بهینه در فرآیند فرزکاری جهت بهینه‌سازی همزمان زبری سطح و نرخ برداشت ماده
 • طراحي بهينه مخازن تحت فشار جدار نازک با استفاده از روش های بهینه سازی متاهیورستیک
 • بهینه سازی توپولوژی سازه های گسسته با متغیرهای گسسته با استفاده از روش هیورستیک ابداعی
 • بهینه سازی توپولوژی سازه های گسسته با متغیرهای پیوسته با استفاده از روش هیورستیک ابداعی
 • بهینه سازی شکل ایرفویل با استفاده از اشکال پایه کاهش یافته
 • بهینه سازی سازه ها با در نظر گرفتن توابع هدف چندگانه به کمک روش منطق فازی
 • بهینه سازی شکل پره ها برای رسیدن به بالاترین نرخ انتقال حرارت با استفاده از روش های هیورستیک

 

مقالات مجلات

 • A NOVEL FUZZY MULTI-OBJECTIVE ENHANCED TIME EVOLUTIONARY OPTIMIZATION FOR SPACE STRUCTURES, INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING, 2020; 10(2):345-363.
 • Enhanced Time Evolutionary Optimization: A Novel Meta-Heuristic Algorithm for Solving Engineering Design Problems,Engineering with Computers, Accepted, 2019.
 • Sensitivity analysis based on complex variables in FEM for liner structures, Advances in Computational Design, Accepted, 2018.
 • Optimization of spring back in U-die bending process of sheet metal using ANN and ICA, Structural Engineering and Mechanics,Vol. 65, No.4, pp. 447-452 , 2018.
 • Topology optimisation of the discrete structures with the minimum growing ground structure method, international journal of structural engineering, Vol. 9, No.1, pp. 38-49, 2018.
 • Hybrid improved dolphin echolocation and ant colony optimization for optimal discrete sizing of truss structures, Journal of rehabilitation in civil engineering, Vol. 6, No. 1, pp. 61-70, 2018.
 • A Hybrid Imperialist Competitive Ant Colony Algorithm for optimum Geometry Design of Frame Structures", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 46, No. 3, pp. 403-416, 2013.
 • Bending Analysis of Functionally Graded Annular Sector Plates by Extended Kantorovich Method", Composite Engineering Part B, Vol. 43, pp. 2172–2179, 2012.
 • Using Particle Swarm Optimization for Minimization of Moment Peak in Structure", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, No. 8, pp. 1428-1434, 2011.
 • طراحی سازه ها توسط الگوریتم ترکیبی برخورد دینامیکی اجسام بهبود یافته و ژنتیک تحت بارگذاری چندگانه، فصلنامه علمی پژوهشی دریافنون (ISC)، دوره 5، شماره 2، صفحه 14-25، تابستان 1397.
 • محاسبه حساسیت هندسه طراحی برای مسائل ترموالاستیک با استفاده از روش نیمه ‏تحلیلی پیراسته، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک تبریز (ISC)، دوره 48، شماره سوم، صفحه 155-164، پاییز 1397.
 • بهینه سازی شرایط دمایی گاز خروجی از ایستگاه تقلیل فشار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه، نشریه علمی ترویجی انرژی های نو و تجدید پذیر (ISC)، (سال چهارم، تابستان 96، شماره اول، صفحه 15-9).
 • طراحی بهینه شکلی پره حرارتی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی GA، فصلنامه مهندسی مکانیک و نوآوری در فناوری، (سال اول، پاییز 95، شماره چهارم، صفحه 30-25).
 • تعیین دمپینگ زمان برش فرآیند فرزکاری و بهینه‌سازی چندهدفه زبری سطح و نرخ برداشت ماده"، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (ISC) (دوره 14، اردیبهشت 93، شماره 2، صفحه 106-97).
 • بهينه کردن موقعيت تکيه گاه هاي سازه جهت حداقل كردن ممان خمشي با الگوريتم گروه ذرات تحت بارگذاری چندگانه"، مجله علمی پژوهشی مدل سازی در مهندسی (ISC) (سال هشتم، پاییز89، شماره 22، صفحه 59-67 )
 • مقایسه روش های نوین بهینه سازی در کنترل برگشت فنری در فرایند خمش U شکل"، مجله آموزشی، پژوهشی فناوری و دانش (سال سوم، زمستان 89، شماره 11، صفحه 1-8)
 • یافتن شکل بهینه سازه های اسکلتی به کمک روش تدریجی سرد شدن فلزات"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه¬ها و شاره ها (ISC) (سال دوم، بهار 91، دوره 2، شماره 1، صفحه 13-21)
 • طراحی بهینه موقعيت ساپورت های سازه با استفاده از روش رقابت استعماری و المان محدود اصلاح یافته"، مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (ISC) (دوره 12، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 51-59)
 • بهینه سازی شکل تماس برای سازه ها تحت بارگذاری چندگانه به کمک روش تکاملی سازه ها"، مجله علمی پژوهشی مدل سازی در مهندسی (ISC) (دوره 10، پاییز91، شماره 30، صفحه 77-86 )
 • کنترل و پیش بینی برگشت فنري در فرایند شکل دهی کشش عمیق به کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم باز پخت فلزات"، مجله هوش مصنوعی و ابزار دقیق (پذیرفته شده و در حال چاپ)
 • طراحي بهينه مخازن عمودي جدار نازک با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري"، مجله علمی پژوهشی علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک (ISC) (دوره 25، شماره 1، پاییز 92، صفحه 134-125)
 • تحليل خمش يک قطاع حلقوي نازک از جنس مادة هدفمند به روش کانتروويچ توسعه يافته"، مجله علمی پژوهشی فنی مهندسی دانشگاه مشهد (ISC) ( دوره سوم، شماره اول، زمستان 1388، صفحه 43-58)

 

مقالات کنفرانس

 • تحلیل ورق‌های کامپوزیتی مستطیلی چندلایه با درنظرگرفتن قید فرکانسی جهت رسیدن به حداقل وزن، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا، اردیبهشت 1397، دانشگاه بین المللی امام خمینی، تهران، ایران.
 • تحلیل قابلیت اعتماد در طراحی تیر با استفاده از روش مجانب­های متحرک، سومین کنفرانس بین المللی مکانیک و هوافضا، اردیبهشت 1397، دانشگاه بین المللی امام خمینی، تهران، ایران.
 • تعیین نحوه جهت گیری الیاف در ورق های مرکب به کمک روش برخورد دینامیکی اجسام، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک (EMME 2017)، بهمن 1395، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.
 • حل مسائل مهندسی با استفاده از الگوریتم تکامل زمانی، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (ICSAU 2016)، دی ماه 1395، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران.
 • طراحی بهینه شکلی پره حرارتی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی GA، دومین کنفرانس ملی مکانیک، مواد و فناوریهای پیشرفته (NCMM 2016)، مهر 95، مجتمع آموزش عالی اسفراین، اسفراین، ایران (انتخاب به عنوان مقاله برتر کنفرانس).
 • طراحی سازه های خرپایی با الگوریتم بهینه سازی برخورد دینامیکی اجسام، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری (ICSAU 2016)، دی ماه 1395، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران.
 • بررسی کارآیی روش بهینه¬سازی تکاملی دوطرفه سازه¬ در مکانیک تماس"، نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME2011)، 20 تا 22 اردیبهشت 1390، بیرجند .
 • کنترل برگشت فنری در فرایند شکل دهی کشش عمیق به کمک شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی SA"، یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران (ICME 2010)، 27 تا 29مهرماه 1389، تبریز.
 • تعیین موقعیت بهینه ساپورت های سازه با استفاده از الگوریتم تدریجی سرد شدن فلزات"، نهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران (AERO 2010)، 19 تا 21 بهمن ماه 1388، تهران.
 • كنترل بازوهاي مكانيكي ربات با استفاده از كنترل كننده فازي"، دومین کنفرانس مهندسی مکانیک (NCME 2009)، 26 آذر ماه 1388، خمینی شهر اصفهان.
 • بررسي دستگاه­هاي كاربردي در مراحل فرآوري زعفران با استفاده از انرژي تجديد پذير خورشيدي"، چهارمين همايش ملي زعفران ايران، 13 تا 14 آبان ماه 1394، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاين.
 • بررسي و تحليل بكارگيري ماشين آلات مكانيكي و مكانيزاسيون در مراحل مختلف توليد زعفران"، چهارمين همايش ملي زعفران ايران، 13 تا 14 آبان ماه 1394، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاين.
 • بررسي و مقايسه روش هاي مكانيزه مختلف در خشك كردن زعفران"، چهارمين همايش ملي زعفران ايران، 13 تا 14 آبان ماه 1394، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاين.
 • مقایسه نیروگاه های حرارتی خورشیدی بشقابک سهموی و سهموی خطی از لحاظ سازگاری با محیط زیست و کاهش آلاینده ها، 29 تا 30 دی ماه 1395، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین.
 • بررسی مزایای انواع انرژی های تجدید پذیر به عنوان انرژی های پاک و سازگار با محیط زیست،29 تا 30 دی ماه 1395، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قاین.

 

تالیف کتاب

 • تالیف کتاب با عنوان "روش های بهینه سازی فرا ابتکاری در مهندسی"، انتشارات دانشگاه سمنان، سال انتشار 1393.
 •  

طرح پژوهشی

 • شیخی، م. ارجمند، م. طراحی بهینه کامپوزیت های چندلایه جهت رسیدن به سفتی مورد نیاز، سال اجرا 1396، دانشگاه بزرگمهر قائنات.
 • ارجمند، م. شیخی، م. بهینه سازی سازه های اسکلتی با متغیرهای گسسته به کمک الگوریتم برخورد دینامیکی اجسام، سال اجرا 1396، دانشگاه بزرگمهر قائنات.
 • کدخدا، ن. شیخی، م. جواب های دقیق معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری با استفاده از معادله دیفرانسیل ریکاتی با مشتق کسری، سال اجرا 1395، دانشگاه بزرگمهر قائنات.

 

ارائه سخنرانی

 • ارائه سخنرانی با عنوان "کاربرد روش های فرا ابتکاری در حل مسائل مهندسی "، دانشگاه بزرگمهر، هفته پژوهش (آذر ماه 1392
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات از فروردین97 تا کنون
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی مدرسین متقاضی تدریس در دانشگاه از فروردین98 تا کنون
 • عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه از اردیبهشت 97 تا کنون
 • دبیر کارگروه تخصصی آموزش نظارت و ارزیابی دانشگاه از اردیبهشت 97 تا کنون
 • عضو کارگروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات از بهمن 95 تا بهمن 96
 • عضو هیات موسس انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات
 • مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات از دی 93 تا بهمن 95
 • عضو حقیقی شورای آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات از دی 93 تا بهمن 95
 • عضو حقیقی شورای پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات از دی 93 تا بهمن 95
 • عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر از مهر 92 تاکنون

برنامه هفتگی نیمسال دوم 99-98

17-15

15-13

13-12

12-10

10-8

 

 

مطالعه

راهنمایی پروژه تخصصی*

مطالعه

شنبه

دینامیک

مشاوره درسی*

 

مراجعه دانشجویی**

مطالعه

یک­شنبه

 

دینامیک

جلسات دانشگاه

المان محدود

دوشنبه

 

مشاوره درسی*

 

مراجعه دانشجویی**

المان محدود

سه­شنبه

 

مطالعه و پژوهش

 

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

*