دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی
مشخصات فردی
نام: دکتر مجتبی شیخی
سمت: مدیر امور آموزشی
رشته: مهندسی مکانیک
مرتبه: استادیار
شماره تماس: 31006210
ایمیل: mojtabasheikhy@yahoo.com
وب سایت: buqaen.ac.ir
  • دکتری- رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی 1392-1388
  • کارشناسی ارشد- مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی 1388-1386
  • کارشناسی- مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات 1386-1382
  • دانش آموخته برتر آموزشی و پژوهشی در دوره دکتری از طرف بنیاد ملی نخبگان ایران
کلیه حقوق این سایت محفوظ است.